FANDOM


श्रीनगर छु कशीरुक सारनि खोत बोड शहर. यथ शहरस मंज छु वारियाह कालिज त सकुल.

यि शहर छु २,००० वरिह प्रोन. दपान छि यि बनोव प्रवरसेन राजाय, बिय छ वनान यथ संस्थापक ओस राजा अशोक.

तुलमुल त हजरतबल छि नजदीक.